Grundvandspark

Grundvandsparker

I Danmark er vi så heldige at bo oven på grundvand af høj kvalitet. Det kræver kun meget begrænset behandling, inden det bliver til rent, sikkert og velsmagende drikkevand i hanerne. Den høje drikkevandskvalitet er dog truet mange steder i landet af forurening og kemikalier – det gælder også i Aarhus. Som led i at sikre rent drikkevand til fremtidige generationer er etableringen af grundvandsparker derfor helt essentiel. Grundvandsparker giver nemlig en varig beskyttelse af vores kilde til det rene drikkevand.

Skovrejsning Geding

Oprettelse af skov og natur beskytter vores drikkevand

En stigende del af grundvandsmagasinerne i Aarhus er forurenede, og der findes oftere miljøfremmede stoffer som pesticider, biocider og perfluorerede stoffer (PFAS) i vores grundvandsboringer. Hvis vi i fremtiden skal rense vandet for denne stigende mængde af forurenende stoffer, vil det være både dyrt og meget ressourcekrævende. Derfor er det både økonomisk og miljømæssigt meget bedre at holde drikkevand og kemikalier adskilt frem for at rense vandet.
Det er derfor vigtigt at beskytte de områder, hvor vandværkerne i Aarhus har grundvandsboringer. Dette kan ske gennem grundvandsparker, som er oprettelse af skov og natur, der effektivt forhindrer, at forureninger fra menneskelige aktiviteter siver ned til grundvandet.
Skovrejsning Large

Mange samfundsøkonomiske fordele

Grundvandsparker er med til at sikre vores rene drikkevand i fremtiden, men der er også andre store samfundsøkonomiske fordele ved oprettelsen af sammenhængende skov- og naturområder. Her kan nævnes, at biodiversiteten i områderne vil øges, og det vil mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet som åer, søer og havet. Derudover vil grundvandsparkerne komme til at ligge bynært, hvilket skaber nogle attraktive, rekreative naturområder for aarhusianerne og andre besøgende. Dette vil både komme nuværende borgere til gode samt tilflyttere, som ønsker at bo tæt på by og natur med plads til friluftaktiviteter.
Plantningen af flere træer er desuden med til at give plus på klimakontoen, da det binder CO2 fra atmosfæren.

Hør mere om nyt skov- og naturlandskab nord for Aarhus

Skovognaturområde

Flere aktører med i planen om grundvandsparker

Etablering af grundvandsparker sker i et samarbejde mellem flere aktører. Vandværkerne i Aarhus står som en af hovedaktørerne bag målsætningerne. For at disse målsætninger kan realiseres, skal der ske opkøb af arealer, hvilket sker i partnerskab med Naturstyrelsen, Aarhus Kommune samt private aktører og fonde.
På nationalt plan har staten en målsætning om at øge omfanget af skovområder til 25 procent, og EU har lavet en naturgenopretningslov, som skal sikre at 20 procent af EU's natur er genoprettet i 2030. Planen om grundvandsparker taler derfor også direkte ind i disse ambitioner.
Landbrugskampagner Textvisual

Bygger på frivillige aftaler

For at kunne oprette nye skov- og naturområder skal der indgås frivillige aftaler om salg, bytte eller om støtte til private naturprojekter med ejerne af de udvalgte områder til grundvandsparker. Læs mere om hvordan etableringen af et nyt skov- og naturlandskab bliver skabt i et partnerskab mellem VPU, Aarhus Kommune og Hedeselskabet herunder.

Planen for grundvandsparker i Aarhus

Aarhus Kommune har i budgetaftalen for 2024 besluttet, at der skal udpeges 8.000 ha til Vand – og naturparker som skal sikre den fremtidige grundvandsforsyning. Udgangspunktet er, at der med realiseringen af Vand- og naturparker skal ske en omdannelse af ca. 4000 ha landbrugsjord til ny natur, skov eller anden form for grundvandsbeskyttende anvendelse og hvor der samtidig sikres en høj grad af biodiversitet. Herudover skal udpegningen omfatte eksisterende skov og naturområder, så der med udpegning og efterfølgende realisering skabes 6-8 større sammenhængende parker, der i alt omfatter ca. 8.000 ha. Parkerne vil være med til at beskytte knap 40 procent af drikkevandet i Aarhus. Den resterende del vil blive beskyttet gennem aftaler om sprøjtegiftfri drift.

Oprettelsen af grundvandsparker i Aarhus er allerede godt i gang, som det ses på kortet nedenfor. Udvælgelsen af områderne til de 6 grundvandsparker som Vandværkerne i Aarhus har forslået kommunen at medtage i Vand- og naturparkerne, tager udgangspunkt i, hvor grundvandet dannes og indvindes. Dette er baseret på en omfattende kortlægning lavet af staten og vandværkerne.

Udvalgte områder til grundvandsparker, natur og skov

Grundvandsparker 2024

Borgmester Jacob Bundsgaard fortæller om grundvandsparker i Aarhus