Status

Følg sagen her / Latest updates

Status på forureningen

Opdatering 21. december 2020:

Vores undersøgelser viser, at det var en meget lokal forurening på en enkelt af vores prøvetagningssteder udtaget ved en almindelig kontrolprøve af drikkevandet.

Da grænseværdierne var overskredet i denne prøve, anbefalede Styrelsen for Patientsikkerhed og Aarhus Kommune at udsende en kogeanbefaling for hele det område, som potentielt kunne være berørt af forureningen.

En lang række opfølgende prøver viste at forureningen ikke havde bredt sig fra det lokale prøvetagningssted. De nye prøver viser, at vandet er rent og trygt kan drikkes.

Opdatering 18. december 2020:

Borgerne i det vestlige Aarhus kan igen trygt drikke vand fra hanen.
De omkring 20.000 husstande i det vestlige Aarhus kan igen drikke vandet uden at koge det først.
 
Der er taget en række kontrolprøver i det berørte område. Resultaterne af disse prøver foreligger nu, og de viser at drikkevandet er rent. Vi er glade for, at Aarhus Kommune i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed nu kan ophæve kogeanbefalingen, som blev iværksat i går af hensyn til vores kunder.

Opdatering den 17. december 2020:

Der er fundet bakterier i en kontrolprøve af drikkevandet i det vestlige Aarhus. Området er afgrænset mod øst af Herredsvej og Åby Ringvej, og ud mod vest er det afgrænset af Brabrand i syd, Kasted i nord og Vindskov/Geding mod vest. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at beboerne i området koger vandet, før de drikker det eller bruger det til madlavning.

Vi undersøger årsagen til forureningen og vil holde medier og kunder opdateret. Vi forventer at der er svar på de nye testprøver i morgen eftermiddag, hvorefter vi giver besked om kogeanbefalingen ophøres.

Latest updates

Update December 21, 2020:

Our studies show that it was a very local contamination at one of our sampling sites taken by a regular control of the drinking water.

As the limit values ​​had been exceeded in this test, the Danish Agency for Patient Safety and Aarhus Municipality recommended issuing a boiling recommendation for the entire area that could potentially be affected by the pollution.

A large number of follow-up samples showed that the contamination had not spread from the local sampling site. The new tests also showed that the water is clean again and that you can therefore drink the water safely.

Update December 18, 2020:

The citizens of western Aarhus can once again safely drink tap water. The approximately 20,000 households in western Aarhus can again drink the water without boiling it first.  

A number of control samples have been taken in the affected area. The results of these tests are now available and they show that the drinking water is clean. We are pleased that Aarhus Kommune along with the Danish Agency for Patient Safety can now lift the cooking recommendation, which was launched yesterday for the sake of our customers.

Update 17 december 2020:

There has been found bacteria in the water via a control test. The area is east from Herredsvej and Åby Ringvej to the west from the southern part of Brabrand, Kasted in the north and Vindskov / Geding to the west.


The Danish Agency for Patient Safety therefore recommends to boil the water for two minutes before drinking it or the user for cooking.

At www.aarhusvand.dk/forurening you can see if your water is contaminated by entering your address. On the website you can also find answers to the most common questions about the contamination.
The water can be used for laundry, cooking potatoes and the like.


We are investigating the reason for the contamination and will keep media and customers updated. We are expecting new results on our water tests tomorrow afternoon.